Spracúvanie osobných údajov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Kliknutím na políčko a následným odoslaním vyplneného formuláru ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytujete svoje aktuálne, úplné a správne osobné údaje a beriete na vedomie, že NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „Spoločnosť“), ako prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) bude spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje za nasledujúcich podmienok:
účel spracúvania osobných údajov: výkon sporenia zo strany Spoločnosti v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o DSS“); Ako dotknutá osoba poskytujete pre uvedený účel spracúvania svoje osobné údaje slobodne a dobrovoľne, poskytnutie osobných údajov nie je Vašou povinnosťou avšak je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „zmluva o SDS“) so Spoločnosťou;
právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti v zmysle § 54a Zákona o DSS alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o SDS a na jej plnenie (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR),
doba spracúvania osobných údajov: doba trvania predzmluvných vzťahov medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, v prípade ak dôjde k uzavretiu zmluvy o SDS tak doba trvania zmluvy o SDS a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností Spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy o SDS a Zákona o DSS, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti zmluvy o SDS, pričom v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak Spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou,
kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia – finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development ai.,
prenos osobných údajov: Spoločnosť nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
kontaktné údaje na zodpovednú osobu: dpo@nn.sk,
poučenie o právach dotknutej osoby: ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke Spoločnosti www.nn.sk.